Projekty uchwał do walnego zgromadzenia na dzień 30.07.2013

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią………………………………………..

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
c. podziału zysku za rok obrotowy 2012;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
f. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmującego:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 8.199.406,64 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych 64/100);
3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 10.678,75 zł (dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 75/100);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.453.487,95 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 95/100);
5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90.638,61 (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem 61/100),
6) informację dodatkową.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia _____2013 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 10.678,75 zł (dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 75/100), przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Stankiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Sylwii Cugier – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Radosławowi Kozłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH w związku z art. 415 § 1 KSH oraz par. 16 ust. 4 pkt. 7) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisanej w par. 1 niniejszej uchwały ,nastąpi poprzez wniesienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną jako wkładu niepieniężnego (aportu) do w pełni kontrolowanej spółki zależnej – spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, w zamian za objecie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

§ 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie wartości, po jakiej zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa, terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Standrew Spółka Akcyjna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!