Informacja o istotnym spadku przychodów Emitenta za I kwartał 2020 r. oraz miesiąc kwiecień 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd Standrew S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że powziął informację o wstępnych danych o przychodach Emitenta za I kwartał 2020 r. oraz kwiecień 2020 r., z których wynika ich istotny spadek w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego, tj. o ponad 50 % w miesiącu kwietniu 2020 r. w porównaniu z przychodami za miesiąc kwiecień 2019 r. oraz o blisko o 15% w I kwartale 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wpływ na spadek przychodów w powyżej wskazanych okresach miały w szczególności ograniczenia zamówień, w tym ich opóźnienia albo całkowite wstrzymanie, jak również opóźnienie w realizacji odbiorów przez klientów Spółki, spowodowane aktualną sytuacją rynkową związaną z wprowadzonym w Polsce oraz wielu krajach świata stanem epidemicznym wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.
Powyższa sytuacja wynika zwłaszcza z opóźnień i wstrzymania dostaw przez kontrahentów zagranicznych oraz krajowych klientów Emitenta, spowodowanych w szczególności zamknięciem granic, a tym samym ograniczeniami w eksporcie, ograniczeniem w świadczeniu pracy przez pracowników klientów _urlopy, opieka nad dziećmi_, jak również ogólnym stanem niepewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej.
Emitent przewiduje również spadek przychodach w kolejnych okresach, której wysokości nie jest jednak w stanie oszacować. Wpływ na ostateczne kształtowanie się sytuacji Spółki będą miały następujące czynniki: czas trwania epidemii, dalsze ograniczenia nakładane na przedsiębiorców i konsumentów, w tym w szczególności związane z możliwością swobodnego przemieszczania się, jak również tempo zmniejszania tych ograniczeń oraz dalsze kształtowanie się sytuacji rynkowej spowodowanej ograniczeniami w okresie od marca 2020 r.
Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację finansową i gospodarczą Spółki, w szczególności jej sytuację płynnościową, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19. Istotne zmiany tej sytuacji będą komunikowane w osobnych raportach bieżących.
Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta w zakresie wykraczającym poza dane zawarte w raporcie, jest uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta i jest obecnie niemożliwy do oszacowania.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!