Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD:

Prezes zarządu

Tomasz Stankiewicz

Pan Tomasz Stankiewicz ukończył w 1995 roku Technikum Leśne w Goraju i uzyskał tytuł technik leśnik. W roku 1996 do 1998 rozpoczął praktyki w Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Drawa – Stefan Stachera, gdzie zdobywał doświadczenie branży drzewnej. Zdobył specjalizację w dziedzinie suszarnictwa. W 1998 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą pod nazwą ZPD Standrew E.T. Stankiewicz spółka cywilna, gdzie wraz z Edwardem Stankiewicz sukcesywnie rozbudowywali firmę. Jest założycielem i jednym z większościowych akcjonariuszy STANDREW S.A.

Od grudnia 2016 r. do chwili obecnej Pan Tomasz Stankiewicz jest wspólnikiem, w tym uprawnionym do reprezentacji spółki LUKAS WOOD spółka jawna.

Wobec Pana Tomasza Stankiewicza nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki, na mocy których miałby zostać skazany za przestępstwa i oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Tomasz Stankiewicz nie pełnił w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Stankiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka zarządu

Edward Stankiewicz

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Stankiewicz

Pan Jarosław Stankiewicz ukończył Wyższą Informatyczną Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada doświadczenie w zakresie informatyki, budowy maszyn, mechaniki. W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

Wobec Pana Jarosława Stankiewicza nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki, na mocy których miałby zostać skazany za przestępstwa i oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Jarosław Stankiewicz nie pełnił w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jarosław Stankiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jarosław Stankiewicz spełnia kryterium niezależności w stosunku do Spółki STANDREW S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.) oraz jako syn i brat większościowych akcjonariuszy wykazuje powiązania rodzinne z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Edward Stankiewicz

Pan Edward Stankiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w przemyśle drzewnym. Początkowo pracował w Lasach Państwowych na stanowisku nadleśniczego, w późniejszym czasie jako zastępca leśniczego. Następnie pełnił funkcję dyrektora ds. zakupu surowca w zakładzie przerobu drewna w Drawinach. Jest założycielem i jednym z większościowych akcjonariuszy STANDREW S.A. Od 2011 roku do 2023 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w tej spółce.

Wobec Pana Edwarda Stankiewicza nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki, na mocy których miałby zostać skazany za przestępstwa i oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Edward Stankiewicz nie pełnił w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Edward Stankiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Edward Stankiewicz nie spełnia kryterium niezależności w stosunku do Spółki STANDREW S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.), gdyż jest akcjonariuszem posiadającym więcej niż 25% akcji w spółce (beneficjentem rzeczywistym STANDREW S.A.) i jej założycielem.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Katarzyna Dymek

Pani Katarzyna Dymek od roku 2008 do roku 2017 była zatrudniona na stanowisku referent ds. kadr i płac i gospodarki magazynowej w firmie Meble Matkowski. Od roku 2018 do obecnie jest zatrudniona w spółce Standrew S.A. Pani Katarzyna Dymek posiada doświadczenie w zakresie nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji w spółce, tworzenie pism, zestawień i raportów na potrzeby spółki, wystawianie faktur oraz prowadzenie kasy firmowej, prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowników oraz akt osobowych, tworzenia dokumentów księgowych oraz ich księgowania pod nadzorem, bieżąca weryfikacja i archiwizacja dokumentów oraz wykonywanie innych zadań organizacyjno-administracyjnych.   

W okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

Wobec Pani Katarzyna Dymek nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki, na mocy których miałaby zostać skazana za przestępstwa i oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pani Katarzyna Dymek nie pełniła w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Katarzyna Dymek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Katarzyna Dymek spełnia kryterium niezależności w stosunku do Spółki STANDREW S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.) oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Kozłowski

Pan Radosław Kozłowski ukończył w 2005 r. Studia licencjackie w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi, Kierunek – Zarządzanie i Marketing. W 2007 rozpoczął karierę zawodową w firmie: Magazyn Wyrobów Hutniczych ThyssenKrupp Energostal S.A. O/Poznań, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej od pracownika magazynowego do stanowiska Referenta ds. obsługi klienta. Odpowiadał m.in. za  zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta, nadzorowanie oraz usprawnianie procesu obsługi zleceń.  

W 2009 roku podjął współpracę z firmą: EDMARK Edward Stankiewicz na stanowisku: Referent ds. administracyjnych, kontrola jakości. W 2012 roku podjął współpracę z firmą: Z.P.D. STANDREW S.C. E.T. Stankiewicz, na stanowisku: Specjalista ds. administracyjnych, koordynator ds. zaopatrzenia. Odpowiadał m.in. za realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień. Brał udział w przygotowywaniu oraz realizacji wielu projektów oraz certyfikacji FSC.

W 2014 roku podjął współpracę z firmą THULE Sp. z o.o. na stanowisku Specjalista ds. jakości, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W w/w firmie odpowiada za prowadzenie procesów reklamacyjnych, przeprowadzanie analizy przyczyn niezgodności, definiowanie działań korygujących i zapobiegawczych. Współpracuje z innymi zagranicznymi działami firmy w ramach systemu jakości. Bierze udział komunikacji z Klientami oraz dostawcami w kwestiach jakościowych.

Pan Radosław Kozłowski posiada umiejętności w zakresie: tworzenia dokumentacji systemowej (Procedury, Instrukcje, Formularze) oraz nadzorowania i aktualizowania dokumentacji jakościowej.

Od 2013 r. do chwili obecnej jest Członkiem Zarządu TOD Sp. z.o.o.

Wobec Pana Radosława Kozłowskiego nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki, na mocy których miałby zostać skazany za przestępstwa i oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Radosław Kozłowski nie pełnił w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Radosław Kozłowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Radosław Kozłowski spełnia kryterium niezależności w stosunku do Spółki STANDREW S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.) oraz nie wykazuje  rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Komer

Pan Wojciech Komer ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W 2006 r. podjął studia doktoranckie w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Edukację kontynuował odbywając aplikację biegłego rewidenta, zakończoną uzyskanym tytułem. W 2003 roku podjął współpracę z Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. (obecnie HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.), przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej od stanowiska asystenta, kolejno seniora, menadżera oraz dyrektora działu cen transferowych, zdobywając w 2009 roku stanowisko Prezesa Zarządu. W roku 2011 spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. dokonała przejęcia dwóch podmiotów z branży.

Specjalizacją Wojciecha Komera jest zarządzanie projektami z zakresu cen transferowych oraz doradztwa gospodarczego. Wojciech Komer pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach:  SWGK Marketing Sp. z o.o., SW3 Sp. z o.o. oraz Corporate Finance & IT Sp. z o.o.

W latach 2010 – 2011 zasiadał jako Członek Rady Nadzorczej w giełdowej spółce Pozbud T&R S.A., a od sierpnia 2013 r. do kwietnia 2017 r. był Członkiem Rady Nadzorczej w Labo Print S.A.   

W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie Pan Wojciech Komer był lub jest członkiem organów zarządzających, nadzorczych i wspólnikiem następujących podmiotów:

 • SWGK Audyt Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od listopada 2009 r do lutego 2019) oraz wspólnik (od sierpnia 2011 r. do lutego 2019),
 • SWGK IT Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od grudnia 2009 r. do lutego 2023, w tym jako reprezentant komplementariusza w spółce SWGK IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz wspólnik (od grudnia 2009 r. do lutego 2023),
 • Business Relations Institute Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (od sierpnia 2019 r. do chwili obecnej) oraz wspólnik (od sierpnia 2010 r. do chwili obecnej),
 • SWGK Księgowość Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od sierpnia 2011 r. do września 2015 r.), następnie Członek Zarządu (od września 2015 do czerwca 2023),
 • SWGK Podatki Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od sierpnia 2011 r. do kwietnia 2023),
 • SWGK Marketing Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od grudnia 2011 r. do chwili obecnej) oraz wspólnik (od listopada 2020 r. do chwili obecnej),
 • SWGK Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od lutego 2012 r. do stycznia 2015 r.) oraz wspólnik (od lutego 2011 do października 2016 r.) obecnie Prokurent (od maja 2020 r.),
 • SWGK Tax & Audit sp. z o. o. – Prezes Zarządu i wspólnik (od sierpnia 2016 r. do czerwca 2023 r.) oraz wspólnik (od sierpnia 2016 r. do lipca 2023),
 • SWGK Holding Sp. z o. o. – Prezes Zarządu (od czerwca 2015 r. do kwietnia 2023) oraz wspólnik (od czerwca 2015 r do sierpnia 2019),
 • SWGK Centrum Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od czerwca 2015 r. do czerwca 2021),
 • DPW Investment Sp. o.o. – wspólnik (od października 2013 r. do lutego 2023),
 • Business Relations Institute Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (od sierpnia 2019 r do chwili obecnej) oraz wspólnik (od sierpnia 2010 r. do chwili obecnej),
 • SW3 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od marca 2015 r do chwili obecnej) oraz wspólnik (od marca 2015 r. do chwili obecnej),
 • Corporate Finance & IT Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od września 2019 r. do chwili obecnej) oraz wspólnik (od listopada 2020 r. do chwili obecnej),
 • LABO PRINT S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od sierpnia 2013 r. do kwietnia 2017 r.)
 • EVER HOME S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od czerwca 2016 r. do chwili obecnej)

Wobec Pana Wojciecha Komera nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki, na mocy których miałby zostać skazany za przestępstwa i oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Wojciech Komer nie pełnił w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Wojciech Komer nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Komer spełnia kryterium niezależności w stosunku do Spółki STANDREW S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.) oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!