Informacja o transakcji dokonanej przez Prezesa Zarządu STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 23 lutego 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęło skorygowane zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Tomasza Stankiewicza, zawierające informację sporządzoną stosownie do art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o którym Emitent informował w raporcie nr 1/2018. Korekta dotyczy pkt 4d_ „Informacje zbiorcze – cena”, w której zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, w przypadku pojedynczej transakcji, należy podać cenę pojedynczej transakcji.
Treść tego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!