Informacja o transakcji na akcjach Prezesa Zarządu Spółki STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 4 maja 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Tomasza Stankiewicza, zawierające informację sporządzoną stosownie do art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z przekazanej informacji wynika, że Prezes Zarządu STANDREW S.A., w dniu 29 kwietnia 2016 r., dokonał transakcji kupna 5 500 akcji na okaziciela Emitenta w następującym wolumenie:

4983 akcji za cenę 4,65 zł za jedną akcję,
10 akcji za cenę 4,66 zł za jedną akcję,
10 akcji za cenę 4,67 zł za jedną akcję,
225 akcji za cenę 4,68 zł za jedną akcję,
272 akcji za cenę 4,68 zł za jedną akcję,

Transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej na rynku NewConnect

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!