Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku po dyskusji z biegłym rewidentem Spółki badającym sprawozdanie finansowe za 2018 rok i uwzględniając jego stanowisko, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należności na kwotę 399 tys. zł od kontrahenta objętego przyspieszonym postępowaniem układowym.

Podstawą do podjęcia decyzji o odpisie aktualizacyjnym było otrzymanie przez Zarząd Spółki informacji o propozycjach układowych, wedle których należność Spółki miałaby zostać zredukowana o około 80%. Propozycja ta nie podlegała do tej pory głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli i nie została zatwierdzona przez sąd. Ponieważ spółka nie może przewidzieć wyniku tego głosowania, to istnieje ryzyko że wierzytelność zostanie zredukowana do tej wysokości.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z zasadą ostrożności, Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego tych należności na 80% ich łącznej kwoty. Wedle wiedzy Zarządu Spółki kontrahent posiada majątek umożliwiający zaspokojenie wierzytelności Emitenta, ale egzekucja z tego majątku byłaby możliwa jedynie w razie umorzenia trwającego postępowania układowego, a wynik tego postępowania również nie jest możliwy do przewidzenia.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ze względu na fakt, że utworzenie odpisu aktualizującego powoduje istotnie zmniejszenie wyniku finansowego netto Emitenta za 2018 rok z kwoty 462 425,17 zł do kwoty 124 222,95 zł. i odbiega od oczekiwań rynku, w związku z przekazanym przez Spółkę raportem kwartalnym za IV kwartał 2018 r. Do czasu publikacji tego raportu, Spółka nie miała wiedzy o propozycjach układowych jej kontrahenta, jak również o dalszym możliwym przebiegu postępowania układowego.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!