Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

01-10-2019 15:10:06 | Bieżący | EBI | 11/2019Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 roku.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Wobec zgłoszenia jednej kandydatury zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący został wybrany drogą aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.
Podwyższenie kapitału nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z suszeniem drewna (w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego) prowadzonego przez Łukasza Stankiewicza pod firmą: „LUKAS WOOD” Łukasz Stankiewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o łącznej wartości rynkowej w wysokości 40.909,44 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze). Objęcie akcji serii E oraz wniesienie aportu nastąpiło w dniu dzisiejszym, tj. 1 października 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 7a) pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!