Raporty Spółek ESPI/EBI Rejestracja zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

27-05-2020 14:39:10 | Bieżący | EBI | 4/2020Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o powzięciu w dniu 27 maja 2020 r. informacji o dokonaniu w dniu 21 maja 2020 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 2 i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
Brzmienie § 8 Statutu Spółki przed zmianą:
(§ 8)
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.000,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,
c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 120.000,
d) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 190.000,
– o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Brzmienie § 8 Statutu Spółki po zmianie:
(§ 8)
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.457,60 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,
c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 120.000,
d) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 190.000,
e) 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 4.576,
– o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!