Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki Serii F STANDREW Spółka Akcyjna Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

09-01-2024 15:19:02 | Bieżący | EBI | 2/2024

Zarząd STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej (dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2024 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 grudnia 2023 o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 151 457,60 zł został podwyższony do kwoty 151 904,80 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 4472 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja akcji serii F została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S.A. z dnia 06.12.2023 r. w podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S.A. z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 1.519.048, co daje łącznie 2.714.576 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie uległ również Statut Spółki w taki sposób, uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 8 Statutu Spółki i nadaje im się następujące nowe brzmienie:
(§ 8)
ust. 1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.904,80 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt groszy).
ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,
c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 120.000,—
d) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 190.000,
e) 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 4.576,
f) 4.472 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii F o numerach od 1 do 4.472,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!