Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki STANDREW S.A. STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 22 lutego 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od następujących podmiotów:
1. Pana Tomasza Stankiewicza,
2. Pana Edwarda Stankiewicza
3. Pana Łukasza Stankiewicza,
zawierające informację sporządzoną na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5_ i ust. 4 pkt. 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu przez Tomasza Stankiewicza akcji Emitenta w dniu 19.02.2018 roku. W wyniku transakcji poza systemem obrotu nabył 32.000 _trzydzieści dwa tysiące_ akcji na okaziciela Spółki, co stanowiło zwiększenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.
W zawiadomieniu łącznym przekazanym przez akcjonariuszy, oświadczono, iż przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Tomasz Stankiewicz posiadał 405.500 _czterysta pięć tysięcy pięćset_ akcji, stanowiących 26,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 805.500 głosów z akcji Spółki, co stanowi 29,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
a_ 400.000 _czterysta tysięcy_ akcji imiennych, stanowiących 26,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 800.000 głosów z akcji Spółki, co stanowiło 29,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
b_ 5.500 _pięć tysięcy pięćset_ akcji na okaziciela, stanowiących 0,36% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 5.500 głosów z akcji Spółki, co stanowiło 0,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Emitenta.
Pan Edward Stankiewicz posiadał 400.000 _czterysta tysięcy_ akcji imiennych, stanowiących 26,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 800.000 głosów z akcji Spółki, co stanowiło 29,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Pan Łukasz Stankiewicz, posiadał 400.000 _czterysta tysięcy_ akcji imiennych, stanowiących 26,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 800.000 głosów z akcji Spółki, co stanowiło 29,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Tomasz Stankiewicz posiada 437.500 _czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset_ akcji, stanowiących 28,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 837.500 głosów z akcji Spółki, co stanowi 30,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
a_ 400.000 _czterysta tysięcy_ akcji imiennych, stanowiących 26,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 800.000 głosów z akcji Spółki, co stanowi 29,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
b_ 37.500 _trzydzieści siedem tysięcy pięćset_ akcji na okaziciela, stanowiących 2,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 37.500 głosów z akcji Spółki, co stanowi 1,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Emitenta,
Pan Edward Stankiewicz posiada 400.000 _czterysta tysięcy_ akcji imiennych, stanowiących 26,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 800.000 głosów z akcji Spółki, co stanowi 29,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Pan Łukasz Stankiewicz, posiada 400.000 _czterysta tysięcy_ akcji imiennych, stanowiących 26,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 800.000 głosów z akcji Spółki, co stanowi 29,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu przedmiotowej transakcji, uległa zmianie łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez porozumienie, którego stronami są akcjonariusze: Pan Tomasz Stankiewicz, Pan Edward Stankiewicz oraz Pan Łukasz Stankiewicz.
Akcjonariusze pozostający w porozumieniu posiadają 1.237.500 _milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset_ akcji, stanowiących 81,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 2.437.500 _dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset_ głosów z akcji Spółki, co stanowi 89,94% ogólnej liczy głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed dokonaniem transakcji akcjonariusze pozostający w porozumieniu posiadali 1.205.500 _milion dwieście pięć tysięcy pięćset_ akcji, co stanowiło 79,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.405.500 _dwa miliony czterysta pięć tysięcy pięćset_ głosów z akcji Spółki, co stanowiło 88,76% ogólnej liczy głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Żaden z zawiadamiających akcjonariuszy nie zawierał umowy zawierającej postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa na walnym zgromadzeniu. Żaden z zawiadamiających nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę, ani takich, które odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

Tryb zawarcia transakcji – poza systemem obrotu.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!